Sinh viên chọn lớp và môn cần xem điểm ( tải về máy)

NGÀNH HỌC
LỚP
MÔN HỌC
TIN HỌC ỨNG DỤNG
14T- THUD_A
Anh văn căn bản
Tin học căn bản
Chính trị
Kỹ năng giao tiếp
Giáo dục pháp luật
Quản trị học
Lập trình C
Lắp ráp cài đặt máy tính
Cơ sở dữ liệu
Toán Ứng Dụng
Lập trình Access
Kỹ thuật lập trình
Mạng máy tính cơ bản
 
Ghi chú:

- Mọi thắc mắc về điểm học tập Học sinh và Phụ Huynh liên hiện Giáo viên chủ nhiệm hoặc Phòng Đào Tạo

- Bảng điểm tổng kết Học sinh và Phụ Huynh liên hệ trực tiếp Phòng Đào Tạo